Etämyynti

Etämyynnin määritelmä

Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Etämyynnissä sopimuksen tekemistä (esim. kauppa) edeltävä markkinointi ja itse sopimuksen tekeminen tapahtuvat etäviestintä kuten puhelinta tai sähköpostia käyttäen. Tyypillistä etämyyntiä ovat puhelinmyynti ja yritysten verkkosivujen kautta tapahtuva kaupankäynti.

Voimassa olevien sopimusten muuttamista etäviestintä käyttäen ei pidetä etämyyntinä.

Tavallisesta kaupankäynnistä etämyynti poikkeaa siten, etteivät kaupan osapuolet ole yhtä aikaa läsnä ja ettei ostaja käytännössä voi etukäteen tutustua kaupan kohteena olevaan tavaraan tai palveluun. Tästä johtuen etämyyntiä koskee joukko kuluttajansuojalain säännöksiä, jotka muun muassa asettavat myyjälle erityisiä velvollisuuksia antaa ostajalle tietoja ennen kaupan tekemistä ja jotka laajentavat ostajan oikeutta peruuttaa tavaran tai palvelun kauppa.

Etämyynnin ennakkotiedot

Sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot

Asianajotoimistomme on sitoutunut täyttämään rehellisesti ja tunnollisesti kaikki toimistollemme uskotut tehtävät sekä noudattamaan kaikessa toiminnassaan hyvää asianajajatapaa.

Etämyyntiä koskevat peruuttamisohjeet

Toimeksiantajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä, sähköpostilla tai faksilla) 14 päivän kuluessa toimeksiantajalle lähetetyn toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käytöstä on lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä.

Sopimuksen tultua peruutetuksi kaikki toimeksiantajalta saadut suoritukset palautetaan viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saapumisesta.

Toimeksisaajalla on oikeus laskuttaa kohtuullinen korvaus ennen peruuttamisilmoituksen tekemistä suoritetusta työstä, jos toimeksiannon hoitaminen on toimeksiantajan nimenomaisesta pyynnöstä aloitettu peruuttamisajan (14 päivää toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta) kuluessa. Palkkion maksuun voidaan käyttää toimeksiantajan tekemää ennakkomaksua. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan.

Toimeksiannon kesto

Etämyyntinä myydyille asianajopalveluille ei aseteta erityistä vähimmäiskestoa. Sopimussuhteen kuluessa kuluttaja-asiakkaalla on oikeus irtisanoa tai purkaa hänelle etämyynnillä myyty asianajopalveluja koskeva sopimus kuluttajansuojalaissa säädetyin edellytyksin.

Oikeussuojakeinot

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

Esitetyt ennakkotiedot on annettu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa, ellei kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen asiakas vaadi asian käsittelyä sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka.

Kuluttajariitalautakunta ja Asianajajaliiton valvonta

Ei-ammattimainen asiakas voi viedä palvelua koskevan riitakysymyksen myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Se antaa ratkaisusuosituksia kuluttaja- ja asuntokauppariitoihin. Valitus on tehtävä kirjallisesti. Tarkempia ohjeita ja neuvoja saa kuluttajariitalautakunnan internetsivuilta osoitteesta www.kuluttajariita.fi.

Asianajajaliiton yhteydessä toimii itsenäinen ja Asianajajaliitosta riippumaton Valvontalautakunta ja valvontayksikkö, joiden lakisääteisiin tehtäviin kuuluu asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvansaaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvonta.

Asiakkaalla on oikeus kannella asianajajan, julkisen oikeusavustajan ja luvansaaneen oikeudenavustajan velvollisuuksien vastaisesta menettelystä Valvontalautakunnalle. Valvonta-asiana selvitetään, onko asianajaja, julkinen oikeusavustaja ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja noudattanut hyvää asianajajatapaa (asianajajat ja julkiset oikeusavustajat) tai laissa säädettyjä hyvää asianajajatapaa vastaavia ammattieettisiä sääntöjä (luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat).

Asiakkaalla, jonka maksettavaksi lasku on osoitettu, on oikeus saattaa laskua koskeva erimielisyys palkkioriita-asiana Valvontalautakunnan käsiteltäväksi.

Valvonta-asian ja palkkioriita-asian saattaminen vireille ja käsittely Valvontalautakunnassa on maksutonta. Tarkempia ohjeita ja neuvoja saa Asianajajaliiton Valvontalautakunnan internetsivuilta osoitteesta www.valvontalautakunta.fi.

Etämyynti (.pdf)

Peruuttamislomake (.pdf)